Leg uw uitvaartwensen vast

Wij zijn uitvaartvereniging De Laatste Eer Opeinde - Nijega - De Tike. Wij kunnen u helpen met het verzorgen van uw uitvaart.

Privacyverklaring

Uitvaartvereniging De Laatste Eer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Uitvaartvereniging De Laatste Eer

info@delaatste-eer.nl
06-33786945

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartvereniging De Laatste Eer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@delaatste-eer.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitvaartvereniging De Laatste Eer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van uw factuur en afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uitvaartvereniging De Laatste Eer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de loonadministratie en voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartvereniging De Laatste Eer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitvaartvereniging De Laatste Eer) tussen zit. Uitvaartvereniging De Laatste Eer gebruikt de volgende een softwarepakket voor de boekhouding en andere reguliere software voor de administratie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartvereniging De Laatste Eer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen, voor onder punt 1 en 2 genoemde persoonsgegevens, zolang de overeenkomst blijft voortbestaan, een klant gebruik maakt van onze dienstverlening en ervoor door Uitvaartvereniging De Laatste Eer geproduceerde documenten, overzichten en of rapportages een wettelijke bewaartermijn geldt. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartvereniging De Laatste Eer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitvaartvereniging De Laatste Eer maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Voor informatie zie het cookiebeleid op onze website www.delaatste-eer.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging De Laatste Eer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delaatste-eer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitvaartvereniging De Laatste Eer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartvereniging De Laatste Eer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@delaatste-eer.nl