UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER” OPEINDE-NIJEGA-DE TIKE Nijboer Uitvaartzorg, tel. 0512-331420 (dag en nacht bereikbaar)

Penningmeester: J. Paulusma
Leijensloane 15
9218 VE Opeinde
tel. 0512-371602
e-mail: j.paulusma@jepe-administraties.nl

Het bestuur nodigt haar leden van de uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Opeinde-Nijega-De Tike van harte uit voor de

Algemene ledenvergadering op maandag 20 maart 2017 in dorpshuis “De Wringe” te Opeinde. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ledenvergadering op 21 maart 2016
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming reserve-kascommissielid
9. Bestuursverkiezing: aftredend Foeke Tabak, algemeen lid niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen ( zijn we nog mee bezig op dit moment van schrijven).
10. Vaststelling contributie en vergoeding 2018
11. Rondvraag
12. Pauze.

Als spreeksters voor deze avond zijn uitgenodigd mevr. Riemke Dijkstra en mevr. Ellen Lagerwey van het Hospice en de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) te Drachten.

Zij gaan samen een presentatie geven. Ze vertellen zowel over het Hospice als over de ondersteuning die bij mensen thuis wordt gegeven. Allebei hebben ze veel ervaring in dit werk.

13. Sluiting

Het bestuur

Voor vragen betreffende graven kunt u contact opnemen met Mevr. A. de Jong-Hietkamp te Nijega, tel. 0512-371584

Voor vragen betreffende de begraafplaatsen in Nijega en Opeinde kunt u terecht bij het College van Kerkrentmeesters van de PKN Hervormde Gemeente Opeinde, Nijega, De Tike:
De heer K. Kingma te De Tike, tel. 0512-371313.

P.S. Wij willen graag in de toekomst de uitnodiging voor de Alg. Ledenvergadering digitaal versturen (kosten- en tijdsbesparing). Vorig jaar hebben al veel mensen hun e-mailadres doorgegeven, maar nog lang niet iedereen. Ons systeem heeft nog niet alles kunnen verwerken, misschien dat u dit jaar van ons nog wel een papieren versie ontvangt.

Nogmaals een vriendelijk verzoek, wilt u uw e-mailadres doorgeven aan sjoerdjevanderlei@planet.nl

Bij voorbaat hartelijk dank.